Skautské svátky

Ve skutečnosti to nikdy skauti nebyli, protože tehdy ještě skautské hnutí neexistovalo. Byli to ale výjimeční lidé, jejichž charakter statečnosti a boje ve jménu dobra si dávají skauti za vlastní. Hlavní skautské patrony máme čtyři. Jiřího z Kappadokie, patrona skautů a skautek, Františka z Assisi patrona vlčat, Alžbětu z Uher jako patronku světlušek a Pavla z Tarsu patrona roverů. Čeští skauti mají ještě mimo tyto celosvětové ochránce své dva národní patrony. Jsou jimi svatý Václav v případě skautů a svatá Ludmila v případě skautek.    

sv. Jiří - patron skautů a skautek

Svatý Jiří byl římským důstojníkem, který zahynul při posledním pronásledování křesťanů kolem roku 302 n. l. Legenda praví, že projevil svou statečnost  boji s drakem. Jiří pobýval  v zemi, kterou trápil drak. Jako svůj pokrm požadoval denně dvě ovce. Jednoho dne však ovce došly, a drak začal požadovat do svého jídelníčku lidi. Těm nezbylo nic jiného, než vylosovat ze svého středu nějakého nešťastníka a poslat ho k drakovi. První los padl na dceru krále. Jiří však vyrazil k drakovi sám a kopím ho zabil. Tím prokázal svou statečnost a nebojácnost v boji proti zlu.

Právě toto je příkladem pro skauty celého světa. Mimo nás si ho zvolili za svého patrona rytíři, vojáci, jezdci, ale také např. obyvatelé Anglie. Nejčastěji je Jiří znázorňován jako rytíř na koni s drakem probodnutým jeho kopím nebo mečem. Nejslavnější sochu sv. Jiří  v ČR můžeme najít na nádvoří Pražského hradu. Jeho svátek je ve světě oslavován 23. dubna. U nás ho slavíme 24. dubna, protože 23. dubna máme svátek sv. Vojtěcha, našeho národního světce.

sv. František z Assisi - patron vlčat

Narodil se kolem roku 1181 v Assisi v rodině italského obchodníka. Chtěl se stát rytířem, a šel do války. Byl ale zajat a vězněn rok v tmavých sklepeních. To znamenalo v jeho životě zásadní obrat. Začal hledat vyšší hodnoty než blahobyt a tělesné požitky. Postupně došel k zřeknutí se veškerého majetku a k životu v chudobě. Odložil svůj oděv a obuv, oblékl si hnědou kutnu a svázal ji provazem. Chtěl plně sloužit Nejvyšší Pravdě a Lásce. Brzy se k němu začali přidávat další muži, a tak vznikl jeho řád františkánů. Vyznačoval se nevyčerpatelnou láskou ke všem tvorům. František měl velmi blízko k přírodě. 

František si se zvířaty rozuměl tak dobře, že vlka dokázal ochočit. Vypraví se, že s ním dokonce mluvil. Krotkého vlka přivedl do města. Vlk zůstal až do své smrti hodný, ale měšťané se o něho museli postarat. To však dělali rádi, protože vždy, když vlka viděli, vzpomněli si na dobrého muže Františka, který jim pomohl. V tomto městě dodnes stojí socha vlka, která tuto událost připomíná.  

František je znázorňován v jednoduchém oděvu s kapucí. Mívá u sebe kříž či lebku, zeměkouli, liliovou tyč nebo jehně a vlka. Mimo vlčat je patronem ochránců přírody, františkánů, chudých či Itálie. 

sv. Alžběta z Uher - patronka světlušek

Alžběta, dcera uherského krále Ondřeje II. se narodila v roce 1207. Ve čtrnácti letech byla provdána za Ludvíka IV. A odešla do Durynska. Ludvík, ale ne dlouho po svatbě padl ve válce, Alžběta poté musela odejít ze dvora bez svých dětí. Ještě za života svého manžela se Alžběta starala o nejchudší lidi ve společnosti. Ludvíkův bratr Jindřich, který převzal v Durynsku vládu, totiž nechtěl tolerovat její styky s chudinou. Ve svých dvaceti letech založila v Martburgu v Hesensku nemocnici. V ní byli ošetřováni ti nejnuznější nemocní. Nemocnici dala jméno podle svého velkého životního vzoru, Františka z Assisi. Později také vstoupila do jeho řádu františkánů. Tak jsou světlušky s vlčaty propojeny i v rovině svých patronů. Pro světlušky je velkým příkladem starosti a pomoci druhým.

Je zobrazována v knížecím nebo prostém oděvu, často rozděluje almužnu nebo umývá chudým nohy. Má u sebe koš s chleby, mísu s rybami nebo džbán s vínem. Je patronkou zemí Hesenska a Durynska, dále také vdov, sirotků, nemocných a všech trpících nouzi.

Sv. Pavel z Tarsu - patron roverů 

Pavel z Tarsu celý život velmi často putoval, čímž je blízký všem roverům. Narodil se asi pět let před narozením Ježíše Krista. Jeho rodnou zemí je dnešní Turecko. Nejdříve se jmenoval Šavel a vyučil se stanařskému řemeslu. Byl velmi vzdělaný. Ve svém mládí horlivě pronásledoval křesťany. Při jedné cestě za akcí tohoto rázu se mu však zjevil Ježíš. Tato událost měla zásadní dopad na jeho život. Místo pronásledování teď začal křesťanství hlásat. Právě při této činnosti hodně putoval, protože podnikal velké misijní cesty. Pravděpodobně byl v roce 67 v Římě císařem Neronem odsouzen a sťat. V Římě stojí nad jeho hrobem mohutný chrám sv. Pavla Za hradbami.

Pavel je znázorňován jako mladý bezvlasý muž s dlouhým vousem. V rukou drží knihu a meč. Mimo roverů je patronem např. tkalců, sedlářů a lanařů. Jeho cesty vedly do mnohých neznámých krajin. Putoval lodí, jezdil na koni nebo chodil pěšky. Při svých cestách prošel Izrael, Turecko, Saudskou Arábii, Itálii, Kypr a možná i Španělsko. Tímto svým putováním se stává krásným příkladem pro rovery celého světa.

Den Sesterství

Thinking Day nebo-li Den Sesterství je svátek, který slaví skautky, ale i někteří skauti na celém světě. V den 22. února vzpomínají na své kamarádky, a také se zamýšlejí nad sebou a nad svým okolím. Tento den byl vybrán kvůli zajímavé schodě narozenin zakladatelů skautského hnutí - Robertovi Baden-Powellovi a jeho manželky Olave, která se narodila přesně o 32 let později, tj. 22. února 1889. Poprvé se Thinking Day slavil 22. února 1927.

Den založení našeho oddílu

V den, kdy oslavuje svátek Patrik, slaví náš oddíl své založení.

K sepsání řádků posloužila kniha Rok se svatými od Very Schauber a Hannse Michaela Schindlera.